کارآفرینی با پرورش ماهی خاویار

پروش ماهی خاویار در استانی بیابانی! قم یکی از کوچکترین استان های کشور است ولی علاوه بر مرکزیت علوم دینی دستی هم در تولید ماهی خاویار دارد!