کارآفرینی با کشت گیاهان دارویی

بانوی کارآفرینی که توانسته با وجود کم آبی و شوری دشت های زرین دشت گیاهان دارویی را پروش دهد.