کارآفرینی با گلخانه تولید نشاء
خانم شهیدی کارآفرین گلخانه دار

کارآفرینی با گلخانه تولید نشاء

کارآفرینی با گلخانه تولید نشاء

اینجا گلخانه ای در غرب زنجان است!

حتی سردی زمستان این شهر هم نتوانسته داغی بازار برداشت محصولات این گلخانه را سرد کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با گلخانه تولید نشاء