ایده کارآفرینی با پرورش کفشدوزک کریپتولموس
ایده پلوساز پرورش کفشدوزک

ایده کارآفرینی با پرورش کفشدوزک کریپتولموس

ایده کارآفرینی با پرورش کفشدوزک کریپتولموس

حشره ها کارکردی متفاوتی دارند اما آقای بهارلو کارکرد جدیدی برای یکی از این حشرات تعریف کرده و از حشره کفشدوزک درآمد کسب می کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده کارآفرینی با پرورش کفشدوزک کریپتولموس