کشت گلخانه ای زعفران در فضای کوچک
کشت گلخانه ای زعفران با روش فوگ پونیک

کشت گلخانه ای زعفران در فضای کوچک

امروز ایده کشت گلخانه ای زعفران در فضای کوچک که توسط دو جوان در شهرهای مختلف ایران اجرا شده است را بررسی می کنیم.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کشت گلخانه ای زعفران در فضای کوچک