کارآفرینی با تولید کاکتوس

کارآفرینی با تولید کاکتوس زیبایی روییدن و شکفتن گل های رنگارنگ در میان خار از معجزات الهی است. ملارد به عنوان قطب کشاورزی استان تهران در پرورش کاکتوس هم حرفی برای گفتن دارد.