کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه
کشت زعفران به روش آیروپونیک

کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه

گلخانه ۶۰۰ متر مربعی که نوعی محصول خاص تولید می کند: زعفران گلخانه ای!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه