کارآفرینی با پرورش مرغ بومی در روستای دورافتاده
کارآفرینی با پرورش مرغ بومی

کارآفرینی با پرورش مرغ بومی در روستای دورافتاده

کارآفرینی با پرورش مرغ بومی در روستا

آقای درکی با خوانواده خود از شش سال قبل به کار پرورش مرغ بومی در یکی از روستاهای دور افتاده خراسان مشغول هستند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با پرورش مرغ بومی در روستای دورافتاده