کارآفرینی با تولید نقل و نبات
کارآفرینی با تولید نقل و نبات

کارآفرینی با تولید نقل و نبات

کارآفرینی با تولید نقل و نبات!

تولید شیرینی یک آبادی:

کارگاهی کوچک در حاشیه ی شهر زاهدان که توانسته سهمی از رونق تولید داشته باشد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید نقل و نبات