کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری
کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری

کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری

کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری

سراغ قصه مردی رفتیم که در روزگار جوانی بر اثر اشتباهات خودش رفت توی جاده خاکی و به معنی واقعی همه چیزش را از دست داد!

کسی که از عزت به ذلت رسید و حتی هر روز آرزوی مرگ خودش را داشت!

اما یک روز اراده می کند و بلند می شود و دست کسانی مثل خودش را که به صفر رسیده بودند را هم می گیرد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری