کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری
کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری

کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری

به صرفه نبودن گوسفندان سنتی باعث شد تا محققان زنجانی به فکر اصلاح نژاد گوسفند افشاری بیفتند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری