کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه مهارت محور
کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه مهارت محور

کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه مهارت محور

کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه مهارت محور

آتنا سلیمانی کار آفرین در حوزه علمی، آموزشی، هنری و صنایع دستی است.

امروز با حوزه کسب و کار این خانم کارآفرین آشنا می شویم.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه مهارت محور