کارآفرینی با راه اندازی مرکز پخش
بیرانوند کارآفرین در حوزه مرکز پحش

کارآفرینی با راه اندازی مرکز پخش

کارآفرینی با راه اندازی مرکز پخش!

تغییر نگرش از فقر به ثروت

جوانی که با دست خالی اما با کوله ای پر از پشت کار توانسته تحولی بزرگ در آینده ی شغلی خود ایجاد کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی مرکز پخش