ایده فراوری آب پنیر

ایده فراوری آب پنیر همه ما با شیر گاو، گوسفند و مواد لبنی مانند خامه، کره، ماست و پنیر آشنایی داریم! اما با آب پنیر کمتر مانوسیم!