کارآفرینی با تفاله نیشکر (باگاس)
فراوری تفاله نیشکر (باگاس) در کشت و صنعت نیشکر

کارآفرینی با تفاله نیشکر (باگاس)

کارآفرینی با تفاله نیشکر (باگاس)!

گیاهی جادویی که چشم ها را می نوازد.

نیشکر! قویرتین گیاه زراعی در تبدیل انرژی خورشیدی به ماده ی خشک.

قابلیت این گیاه شیرین به حدی است که دور ریز ندارد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تفاله نیشکر (باگاس)