اشتغالزایی با مجسمه سازی
کارآفرینی با مجسمه سازی

اشتغالزایی با مجسمه سازی

اشتغالزایی با مجسمه سازی! از ایده تا عمل و نقش هایی در ذهن که هنرمندانه بر خاک بی جان مجسم می شود. آقای دادجو 18 سال پیش پا به این…

ادامه خواندن اشتغالزایی با مجسمه سازی