کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان
کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان

کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان

کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان! دست هایی که حرف می زنند! چرخ هایی که می چرخند و صداهایی که شنیده نمی شوند!   خانم درودی، کارآفرین در حوزه…

ادامه خواندن کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان