ایده های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری
ایده های کارآفرینی دانشجویان حکیم سبزواری

ایده های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

ایده های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری جایی است که چند ماهی است محل کارآفرینی دانشجویان خلاق رشته زیست شناسی این دانشگاه شده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری