کارآفرینی با تولید پارچه فیلتر
بهارمی کارآفرین در حوزه تولید پارچه فیلتر

کارآفرینی با تولید پارچه فیلتر

کارآفرینی با تولید پارچه فیلتر!

خانم بهرامی کارآفرین زنجانی 19 سال است که قدم در مسیر تولید گذاشته است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید پارچه فیلتر