Read more about the article کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری
کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری

کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری

کارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری

سراغ قصه مردی رفتیم که در روزگار جوانی بر اثر اشتباهات خودش رفت توی جاده خاکی و به معنی واقعی همه چیزش را از دست داد!

کسی که از عزت به ذلت رسید و حتی هر روز آرزوی مرگ خودش را داشت!

اما یک روز اراده می کند و بلند می شود و دست کسانی مثل خودش را که به صفر رسیده بودند را هم می گیرد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با بازیافت ضایعات بطری