کسب و کار پر سود از طریق پرورش و صادرات بید قرمز

شاخه های هوشمندی!

سال ۱۴۰۵ حداقل باید ۳۰۰ هکتار کشت داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز بازار در دنیا باشیم!

(بیشتر…)

ادامه خواندنکسب و کار پر سود از طریق پرورش و صادرات بید قرمز