قهرمان تولید: کارآفرینی گروه صنعتی و پژوهشی زر

قهرمان تولید: کارآفرینی گروه صنعتی و پژوهشی زر

مگه معرفی من مهمه؟ مگه مهمه اسم من چی باشه؟ مهم کار من در عرصه تولیده!

در این پست با قرمان تولید و مدیر گروه صنعتی و پژوهشی زر همراه می شویم!

(بیشتر…)

ادامه خواندنقهرمان تولید: کارآفرینی گروه صنعتی و پژوهشی زر