ایده روغن گیری از دانه های روغنی

ایده روغن گیری از دانه های روغنی ایده خوبی به ذهنش آمده بود! می گوید از ظرفیت کشاورزی شهرستان دره شهر مثل همین دانه ای روغنی یک کارگاه تولیدی راه اندازی کردم.