ایده پردازی در اولین رویداد ملی استارتاپ محصولات کنجدی

ایده پردازی! اولین رویداد ملی استارتاپ محصولات کنجدی در اردکان، پایتخت محصولات کنجدی ایران!