کارآفرینی با اختراع شیره نگهدارنده خرما
کارآفرینی با بسته بندی متفاوت خرما

کارآفرینی با اختراع شیره نگهدارنده خرما

همسفر این بار گزارش ما بانویی است که ردپای موفقیت امروزش در کار و تلاش دیروزش پیداست می شود!!!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با اختراع شیره نگهدارنده خرما