کارآفرینی با اختراع شیره نگهدارنده خرما
کارآفرینی با بسته بندی متفاوت خرما

کارآفرینی با اختراع شیره نگهدارنده خرما

شیره نگهدارنده خرما راهی شد برای کارآفرینی بانوی خلاق گزارش ما! همسفر این بار گزارش ما بانویی است که ردپای موفقیت امروزش در کار و تلاش دیروزش پیداست می شود!!!…

ادامه خواندن کارآفرینی با اختراع شیره نگهدارنده خرما