کارآفرینی زوج شوشتری با راه اندازی گلخانه گل رز
کارآفرینی زوج شوشتری با را هاندازی گلخانه کشت گل رز

کارآفرینی زوج شوشتری با راه اندازی گلخانه گل رز

کارآفرینی زوج شوشتری با راه اندازی گلخانه گل رز

در صبحی بارانی به دیدن زوجی موفق به شهرستان شوش رفتیم که پرورش گل رز را در بستر غیر خاکی انجام می دهند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی زوج شوشتری با راه اندازی گلخانه گل رز