اختراع دستگاهی برای خارج کردن اجسام خارجی از گلو

حتما توی زندگی خودتون با مواردی مواجه شده اید که جسم خارجی در گلوی بچه یا یکی از اطرافیانتان گیر کرده باشد.

در این موارد چیکار باید کرد؟

اخیرا دستگاه ساده و جالبی اختراع شده که  به آسانی  اجسام خارجی که در گلو یا مجرای تنفسی گیر کرده را خارج می کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندناختراع دستگاهی برای خارج کردن اجسام خارجی از گلو