Read more about the article ایده پرورش و تکثیر آرتمیا (میگوی آب شور)
پرورش و تکثیر آرتمیا (میگوی آب شور)

ایده پرورش و تکثیر آرتمیا (میگوی آب شور)

فهرست مطالب آرتمیا یا میگوی آب شور (Brine shrimps) موجودی ریز از رده سخت پوستان است.آرتمیا ساکن آب های شور است و با شوری زیاد آب سازگاری پیدا کرده است.از…

ادامه خواندنایده پرورش و تکثیر آرتمیا (میگوی آب شور)