او می گوید: در هر کاری قبل از تحصیلات، همت و علاقه حرف اول را می زند!