چرا پولدارا پولدارتر و فقرا فقیرتر می شوند؟

مکانیسم پولسازی وجود دارد که باعث می شود عده ای در دنیا پولدار شوند. این افراد به آسانی، سریع و به طرز موثری کسب ثروت می کنند. دلیل این پدیده چیست؟